Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Art.  47983 [Strony postępowania]

W sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego stronami są także organ regulacyjny oraz podmioty będące stroną w postępowaniu przed tym organem.