[Skład sądu pierwszej instancji] - Art. 47. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 47. - [Skład sądu pierwszej instancji] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  47.  [Skład sądu pierwszej instancji]
§  1. 
W pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
§  2. 
W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy:
1)
z zakresu prawa pracy o:
a)
ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
b)
naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane,
c)
odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu;
2)
ze stosunków rodzinnych o:
a)
rozwód,
b)
separację,
c)
ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
d)
rozwiązanie przysposobienia.
§  3. 
Postanowienia poza rozprawą wydaje sąd w składzie jednego sędziego.
§  31
Zarządzenia wydaje przewodniczący.
§  32
W sprawach rozpoznawanych w składzie jednego sędziego sędzia ten ma prawa i obowiązki przewodniczącego.
§  4. 
Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.