Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1575 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2020 r. do: 19 lutego 2021 r.
Art.  448.  [Powództwo prokuratora o unieważnienie małżeństwa]
§  1.  Jeżeli powództwo o unieważnienie małżeństwa wytacza prokurator, pozywa on oboje małżonków, a w wypadku śmierci jednego z nich - kuratora ustanowionego na miejsce zmarłego małżonka.
§  2.  Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do powództwa prokuratora o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.