Art. 399. - [Dopuszczalność wznowienia postępowania cywilnego] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  399. [Dopuszczalność wznowienia postępowania cywilnego]
§  1.
W wypadkach przewidzianych w dziale niniejszym można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
§  2.
Na podstawie określonej w art. 4011 postępowanie może być wznowione również w razie zakończenia go postanowieniem.