[Przyjęcie do rozpoznania] - Art. 398(9). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 398(9). - [Przyjęcie do rozpoznania] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  3989 [Przyjęcie do rozpoznania]
§  1. 
Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli:
1)
w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne;
2)
istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów;
3)
zachodzi nieważność postępowania lub
4)
skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.
§  2.  18
 O przyjęciu lub odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania Sąd Najwyższy orzeka na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie nie wymaga pisemnego uzasadnienia.
18 Z dniem 15 czerwca 2007 r. art. 3989 § 2 zdanie drugie został uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 maja 2007 r. (Dz.U.2007.106.731).