[Granice rozpoznania skargi kasacyjnej] - Art. 398(13). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 398(13). - [Granice rozpoznania skargi kasacyjnej] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2022 r. do: 25 maja 2022 r.
Art.  39813 [Granice rozpoznania skargi kasacyjnej]
§  1. 
Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w granicach zaskarżenia oraz w granicach podstaw; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania.
§  2. 
W postępowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powołanie nowych faktów i dowodów, a Sąd Najwyższy jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia.
§  3. 
Skarżący może przytoczyć nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych.