[Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji] - Art. 394(2). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 394(2). - [Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  3942 [Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji]
§  1. 
Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie tego sądu o odrzuceniu apelacji.
§  11
Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji przysługuje także na postanowienia tego sądu, których przedmiotem jest:
1)
odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie,
2)
oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego,
3)
zwrot kosztów procesu, o ile nie wniesiono skargi kasacyjnej,
4)
zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,
5)
skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę,
6)
zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka,
7)
odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia

- z wyjątkiem postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji.

§  2. 
W postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia, o którym mowa w § 1 i 11, przepisy art. 394 § 2 i 3 oraz art. 395-397 stosuje się odpowiednio.