Art. 389. - [Zwrot akt sądowi pierwszej instancji] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  389.  [Zwrot akt sądowi pierwszej instancji]

Po bezskutecznym upływie terminu do zaskarżenia wydanego wyroku sąd drugiej instancji zwraca akta sądowi pierwszej instancji.