[Właściwość w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości] - Art. 38. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Właściwość w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  38.  [Właściwość w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości]
§  1. 
Powództwo o:
1)
własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości,
2)
posiadanie nieruchomości,
3)
roszczenia wynikające z art. 231 Kodeksu cywilnego,
4)
roszczenia wynikające z art. 224-228 i art. 230 Kodeksu cywilnego, o ile są związane z nieruchomością

- wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca położenia nieruchomości, przy czym jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza się według położenia nieruchomości obciążonej.

§  2. 
Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.
§  3. 
Sąd właściwy może na zgodny wniosek stron przekazać sprawę innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli przemawiają za tym względy celowości.