Art. 367. - [Dopuszczalność apelacji] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  367.  [Dopuszczalność apelacji]
§  1. 
Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji.
§  2. 
Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji - sąd apelacyjny.
§  3.  35
 (uchylony).
§  31
Sąd może zlecić przeprowadzenie dowodu sędziemu wyznaczonemu, także gdy przyczyni się to do przyspieszenia postępowania.
§  4. 
(uchylony).
35 Art. 367 § 3 uchylony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1860) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 września 2023 r.