Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2020 r. do: 29 października 2020 r.
Art.  353.  [Bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia]

Wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.