Art. 278. - [Wezwanie biegłych] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 14 listopada 2023 r.
Art.  278.  [Wezwanie biegłych]
§  1. 
W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.
§  2. 
Sąd orzekający może pozostawić prawo wyboru biegłego sędziemu wyznaczonemu lub sądowi wezwanemu.
§  3. 
Sąd oznaczy, czy opinia ma być przedstawiona ustnie, czy na piśmie.
§  4. 
Jeżeli sąd nie wyznaczył osoby biegłego, wskazuje ją przewodniczący.