Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2020 r. do: 29 października 2020 r.
Art.  240.  [Związanie postanowieniem dowodowym]
§  1.  135  Sąd nie jest związany swym postanowieniem dowodowym i może je stosownie do okoliczności uchylić lub zmienić.
§  2.  Sędzia wyznaczony i sąd wezwany mogą uzupełnić na wniosek strony postanowienie sądu orzekającego przez przesłuchanie nowych świadków na fakty wskazane w tym postanowieniu.
135 Art. 240 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 85 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 sierpnia 2019 r.