Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Art.  213.  [Fakty powszechnie znane; zakres związania uznaniem powództwa]
§  1.  Fakty powszechnie znane sąd bierze pod uwagę nawet bez powołania się na nie przez strony.
§  2.  Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.