Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Art.  209.  [Żądanie przeprowadzenia rozprawy podczas nieobecności strony]

Każda ze stron może w piśmie procesowym żądać przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności.