[Zarządzenia przewodniczącego wydawane w celu przygotowania rozprawy] - Art. 208. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 208. - [Zarządzenia przewodniczącego wydawane w celu przygotowania rozprawy] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  208.  [Zarządzenia przewodniczącego wydawane w celu przygotowania rozprawy]
§  1. 
Na podstawie planu rozprawy przewodniczący wydaje zarządzenia mające na celu przygotowanie rozprawy. Przewodniczący może w szczególności:
1)
wezwać strony do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez pełnomocnika;
2)
zażądać od państwowej jednostki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego znajdujących się u niej dowodów, jeżeli strona sama dowodów tych otrzymać nie może;
3)
wezwać na rozprawę wskazanych przez strony świadków lub biegłych;
4)
zarządzić przedstawienie przedmiotów oględzin lub dokumentów, w szczególności ksiąg i planów.
5)
(uchylony).
§  2. 
Przewodniczący może ponadto zarządzić oględziny jeszcze przed rozprawą.
§  3. 
Jeżeli planu rozprawy nie sporządzono, zarządzenia mające na celu przygotowanie rozprawy wydaje się na podstawie pozwu i innych pism procesowych.