[Plan rozprawy] - Art. 205(9). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 205(9). - [Plan rozprawy] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2022 r. do: 17 grudnia 2022 r.
Art.  2059 [Plan rozprawy]
§  1. 
Plan rozprawy zawiera rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych stron, zastępując w tym zakresie postanowienie dowodowe. Przepisy art. 236 i art. 2432 stosuje się odpowiednio.
§  2. 
W miarę potrzeby plan rozprawy może zawierać:
1)
dokładne określenie przedmiotów żądań stron, w tym rozmiar dochodzonych świadczeń wraz z należnościami ubocznymi;
2)
dokładnie określone zarzuty, w tym formalne;
3)
ustalenie, które fakty i oceny prawne pozostają między stronami sporne;
4)
terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie;
5)
kolejność i termin przeprowadzenia dowodów oraz roztrząsania wyników postępowania dowodowego;
6)
termin zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia wyroku;
7)
rozstrzygnięcia innych zagadnień, o ile są niezbędne do prowadzenia postępowania.
§  3. 
W planie rozprawy można się odwoływać do pism procesowych stron.
§  4. 
Przepisy art. 206 i art. 2061 stosuje się odpowiednio.