[Obowiązek badania przez sąd swojej właściwości z urzędu w każdym stanie sprawy; przekazanie według właściwości] - Art. 200. -... - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 200. - [Obowiązek badania przez sąd swojej właściwości z urzędu w każdym stanie sprawy; przekazanie według właściwości] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  200.  [Obowiązek badania przez sąd swojej właściwości z urzędu w każdym stanie sprawy; przekazanie według właściwości]
§  1. 
(uchylony).
§  11
Swoją właściwość sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy.
§  12
Niewłaściwość dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bierze pod rozwagę z urzędu tylko do czasu doręczenia pozwu. Po doręczeniu pozwu sąd bierze tę niewłaściwość pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.
§  13
Przepisy § 11 i 12 nie uchybiają przepisowi art. 15.
§  14
Sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu.
§  2. 
Sąd, któremu sprawa została przekazana, jest związany postanowieniem o przekazaniu sprawy. Nie dotyczy to wypadku przekazania sprawy sądowi wyższego rzędu. Sąd ten w razie stwierdzenia swej niewłaściwości przekaże sprawę innemu sądowi, który uzna za właściwy, nie wyłączając sądu przekazującego.
§  3. 
Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy.