Art. 2. - [Droga sądowa] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 14 listopada 2023 r.
Art.  2.  [Droga sądowa]
§  1. 
Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy.
§  1a. 
(uchylony).
§  2. 
(uchylony).
§  3. 
Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów.