Art. 189. - [Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  189.  [Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa]

Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.