[Mediacja w postępowaniu cywilnym] - Art. 183(1). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 183(1). - [Mediacja w postępowaniu cywilnym] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  1831 [Mediacja w postępowaniu cywilnym]
§  1. 
Mediacja jest dobrowolna.
§  2. 
Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1.
§  3. 
W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora.
§  4. 
Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.