Art. 1561. - [Pouczenie stron o prawdopodobnym wyniku sprawy] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  1561. [Pouczenie stron o prawdopodobnym wyniku sprawy]
§  1.
W miarę potrzeby na posiedzeniu przewodniczący może pouczyć strony o prawdopodobnym wyniku sprawy w świetle zgłoszonych do tej chwili twierdzeń i dowodów.
§  2.
Pouczenie, o którym mowa w § 1, może obejmować w szczególności wyrażenie poglądu co do:
1)
wykładni przepisów prawa mogących znaleźć zastosowanie w sprawie;
2)
faktów, które na danym etapie sprawy mogą zostać uznane za bezsporne lub dostatecznie wykazane.