[Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich] - Art. 1106(2). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 1106(2). - [Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  11062 [Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich]
§  1. 
Do jurysdykcji krajowej należą sprawy małżeńskie, jeżeli jeden z małżonków albo jedna z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo jest obywatelem polskim albo, będąc cudzoziemcem, ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej bądź zamierza zawrzeć małżeństwo w Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. 
Sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy majątek wspólny albo jego znaczna część znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej.