Art. 1099. - [Stwierdzenie braku jurysdykcji krajowej] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  1099.  [Stwierdzenie braku jurysdykcji krajowej]
§  1. 
Brak jurysdykcji krajowej sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy. W razie stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej sąd odrzuca pozew lub wniosek, z zastrzeżeniem art. 1104 § 2 lub art. 1105 § 6.
§  2. 
Brak jurysdykcji krajowej stanowi przyczynę nieważności postępowania.