Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  93. 
§  1.  Prokurator może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od którego służy środek odwoławczy.
§  2.  Terminy do zaskarżenia orzeczeń sądowych, ustanowione dla stron, wiążą również prokuratora.