Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  869. 

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje:

1) przez zajęcie ruchomości;
2) przez wpis hipoteki przymusowej;
3) przez odpowiedni wpis do rejestru statków;
4) przez zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości, które nie mają urządzonej księgi wieczystej albo których księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu;
5) przez zajęcie wierzytelności lub innego prawa.