Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  73. 

Za zgodą obu stron interwenient uboczny może wejść na miejsce strony, do której przystąpił.