Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  68. 
§  1.  Wstąpienie swe do sprawy interwenient uboczny powinien zgłosić w piśmie, w którym poda, jaki ma interes prawny w tym wstąpieniu do której ze stron przystępuje. Pismo to należy doręczyć obu stronom.
§  2.  Interwenient może z wstąpieniem do sprawy połączyć dokonanie innej czynności procesowej.