Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  565. 

Postępowanie egzekucyjne zawiesza się nadto:

1) na żądanie wierzyciela;
2) w czasie zawieszenia czynności sądu wskutek wojny lub innych przeszkód;
3) w innych przypadkach prawem przewidzianych.