Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  510. 
§  1.  Strona może żądać uchylenia wyroku sądu polubownego w przypadkach następujących:
1) jeżeli nie było zapisu na sąd polubowny albo gdy zapis był nieważny lub utracił moc;
2) jeżeli stronę pozbawiono możności obrony swych praw przed sądem polubownym;
3) jeżeli nie zachowano przepisów o postępowaniu przed sądem polubownym, przewidzianych w zapisie lub w ustawie; dotyczy to zwłaszcza przepisów o składzie sądu, głosowaniu, wyłączeniu sędziów i o wyroku;
4) jeżeli rozstrzygnięcie o żądaniach stron jest niezrozumiałe, zawiera sprzeczności, przekracza granice zapisu, albo treścią swą ubliża praworządności lub zasadom współżycia społecznego w Państwie Ludowym;
5) jeżeli zachodzą przyczyny, które stanowią podstawę skargi o wznowienie postępowania w myśl przepisów niniejszego kodeksu.
§  2.  Zapis nie może zawierać zastrzeżeń sprzecznych z przepisami tego artykułu.