Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  446. 
§  1.  Postępowanie umarza się w razie śmierci jednej ze stron, a jeżeli w charakterze tej samej strony występuje kilka osób - w razie śmierci wszystkich tych osób z zastrzeżeniem wyjątków, przewidzianych w § 2.
§  2.  Jednakże w sprawie o ustalenie ojcostwa mężczyzny, który nie jest mężem matki, postępowanie zawiesza się w razie śmierci pozwanego do czasu ustanowienia przez władzę opiekuńczą kuratora, który wstępuje na miejsce zmarłego.
§  3.  W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa postępowanie umarza się w razie śmierci dziecka.