Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  391. 
§  1.  Zażalenie do sądu rewizyjnego służy jedynie na postanowienia sądu i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest:
1) 49  zwrot pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu i nieuwzględnienie zarzutu niewłaściwości sądu opierającej się na tym, że sąd nie mógłby być właściwym nawet na podstawie umowy stron;
2) odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia;
3) 50  nadanie, zawieszenie lub uzależnienie nadania albo zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności od złożenia zabezpieczenia albo odmowa nadania lub zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności;
4) skazanie świadka, biegłego, strony i osoby trzeciej na grzywnę;
5) wygaśnięcie zapisu na sąd polubowny;
6) odmowa wyznaczenia sędziego polubownego lub przewodniczącego sądu polubownego;
7) kwestia wykonalności wyroku sądu polubownego i ugody zawartej przed tym sądem;
8) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;
9) odmowa odtworzenia akt w całości lub w części;
10) odmowa przywrócenia terminu do złożenia środka odwoławczego;
11) odrzucenie skargi o wznowienie postępowania;
12) orzeczenie o kosztach, jeżeli strona nie składa innego środka odwoławczego co do istoty sprawy, oraz orzeczenie o kosztach zawarte w nakazie zapłaty;
13) odmowa wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym;
14) odrzucenie skargi rewizyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego i zarzutów przeciwko nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym i sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym;
15) wymiar opłat sądowych i odmowa zwrotu tych opłat.
§  2.  Termin do zażalenia wynosi siedem dni od dnia doręczenia wypisu postanowienia, a w przypadku, gdy strona nie żądała w terminie przepisanym doręczenia jej wypisu postanowienia zapadłego na rozprawie - od dnia ogłoszenia postanowienia.
§  3.  Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o odpowiednią jego zmianę.
49 Art. 391 § 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 27 dekretu z dnia 23 kwietnia 1953 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania w sprawach cywilnych (Dz.U.53.23.90) z dniem 2 maja 1953 r.
50 Art. 391 § 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 27 dekretu z dnia 23 kwietnia 1953 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania w sprawach cywilnych (Dz.U.53.23.90) z dniem 2 maja 1953 r.