Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  365. 

Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli stronom nie służy środek odwoławczy.