Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  355. 
§  1.  Sąd może na posiedzeniu niejawnym sprostować w wyroku niedokładności, omyłki pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.
§  2.  Sąd może, w razie potrzeby, zażądać wyjaśnień stron lub zarządzić rozprawę.
§  3.  Sprostowanie wyroku umieszcza się na oryginale, a na żądanie stron także na wypisach wyroku.