Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  354. 
§  1.  Wyroki zaoczne mogą być zredagowane w skróconej formie.
§  2.  Wyroki zaoczne doręcza się z urzędu obu stronom.