Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  341. 
§  1.  Sąd nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza alimenty lub należność za pracę.
§  2.  Na wniosek powoda sąd nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności:
1) jeżeli zasądza należność z wekslu, czeku lub dokumentu publicznego;
2) jeżeli zasądza roszczenie uznane przez pozwanego;
3) jeżeli wyrok uwzględniający pozew jest zaoczny.
§  3.  Poza tym sąd może nadać wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku, gdy opóźnienie uniemożliwiłoby lub znacznie utrudniło wykonanie wyroku lub naraziło powoda na szkodę.