Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  299. 
§  1.  Gdy sąd uzna opinię wydaną na piśmie za nie wystarczającą, może zażądać od biegłych wyjaśnień ustnych.
§  2.  W razie potrzeby sąd może zażądać dodatkowej opinii od tych samych lub od innych biegłych.