Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  183. 
§  1.  Sąd zawiesza postępowanie:
1) w razie śmierci strony lub przedstawiciela ustawowego, w razie utraty przez nich zdolności procesowej, jak również w razie utraty przez przedstawiciela ustawowego tego przymiotu;
2) w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek wojny lub innych przeszkód.
§  2.  Zawieszenie ma moc prawną od chwili powyższych zdarzeń.