Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  141. 
§  1.  Strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanawia pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce, obowiązana jest wskazać w Polsce pełnomocnika dla doręczeń.
§  2.  W razie niewskazania pełnomocnika dla doręczeń przeznaczone dla strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. O powyższym obowiązku strona winna być pouczona przez sąd przy pierwszym doręczeniu.
§  3.  Przepisy paragrafów poprzedzających nie naruszają postanowień umów międzynarodowych.