Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  140. 
§  1.  Pisma procesowe doręcza się w odpisie, orzeczenia zaś - w wypisie.
§  2.  Doręczenia dokonywa się stronie lub jej ustawowemu przedstawicielowi, a gdy ci ustanowili pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, doręczenia dokonywa się tym osobom.
§  3.  19  (uchylony).
19 Art. 140 § 3 uchylony przez art. 4 ust. 1 pkt 2 dekretu z dnia 2 czerwca 1954 r. o zastępstwie sądowym władz, urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.54.25.93) z dniem 1 października 1954 r.