Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  133. 
§  1.  Każde pismo powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko, zawód i miejsce zamieszkania stron i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sprawy;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowodu na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony lub jej przedstawiciela;
5) wymienienie załączników.
§  2.  Do pisma powinno być dołączone pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.
§  3.  Za stronę, która nie umie lub nie może się podpisać, podpisze pismo osoba przez nią upoważniona z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.