Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  125. 
§  1.  Pozwany może zgłosić żądanie zabezpieczenia kosztów tylko przy pierwszej czynności procesowej.
§  2.  Późniejsze zgłoszenie żądania dopuszczalne jest jedynie w następujących przypadkach:
1) gdy dopiero w toku sprawy pozwany dowiedział się, że powód jest cudzoziemcem;
2) gdy powód w toku sprawy utracił obywatelstwo polskie;
3) gdy na miejsce powoda - obywatela polskiego - wstąpił bez zgody pozwanego cudzoziemiec;
4) gdy w toku sprawy ustała podstawa prawna do uwolnienia powoda od obowiązku złożenia kaucji.
§  3.  W przypadkach tych pozwany nie ma jednak prawa domagać się złożenia kaucji, gdy uznana przezeń część żądania powoda wystarcza na zabezpieczenie kosztów.