Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  111. 
§  1.  Zwolnienia od kosztów sądowych domagać się może osoba fizyczna, która wykaże na podstawie zaświadczenia administracji państwowej lub władzy opiekuńczej, że nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania, koniecznego dla siebie i rodziny, ponieść kosztów procesu. Zaświadczenie powinno obejmować dokładne dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach; od sądu zależy uznanie tego zaświadczenia za dostateczne do zwolnienia strony od kosztów sądowych.
§  2.  Osobie prawnej może być przyznane zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli wykaże na podstawie zaświadczenia, wymienionego w paragrafie poprzedzającym, że nie posiada dostatecznych środków na koszty procesu.