Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.43.394 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1962 r.
Art.  109. 
§  1.  W każdym orzeczeniu, kończącym sprawę w instancji, sąd rozstrzygnie również o kosztach.
§  2.  W innych orzeczeniach sąd rozstrzygnąć może o zwrocie kosztów tylko wówczas, gdy obowiązek ten nie zależy od wyniku sprawy.
§  3.  Przyznając zwrot kosztów sąd oznaczy ich wysokość, włączając opłaty sądowe.