Art. 96b. - [Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  96b.  [Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym]
§  1. 
Organ administracji publicznej, z urzędu lub na wniosek strony, zawiadamia strony oraz organ, o którym mowa w art. 106 § 1, w przypadku gdy ten organ nie zajął stanowiska, o możliwości przeprowadzenia mediacji.
§  2. 
We wniosku strona może wskazać mediatora.
§  3. 
W zawiadomieniu o możliwości przeprowadzenia mediacji organ administracji publicznej zwraca się do stron o:
1)
wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji,
2)
wybranie mediatora

- w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

§  4. 
Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji zawiera pouczenie o zasadach prowadzenia mediacji oraz ponoszenia jej kosztów.