Art. 96a. - [Przesłanki przeprowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym; dobrowolność; cel i uczestnicy mediacji] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  96a.  [Przesłanki przeprowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym; dobrowolność; cel i uczestnicy mediacji]
§  1. 
W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy.
§  2. 
Mediacja jest dobrowolna.
§  3. 
Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.
§  4. 
Uczestnikami mediacji mogą być:
1)
organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo
2)
strony postępowania.