Art. 90. - [Czynności przygotowawcze] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  90.  [Czynności przygotowawcze]
§  1. 
Organ administracji publicznej podejmuje przed rozprawą czynności niezbędne do jej przeprowadzenia.
§  2. 
W szczególności organ wzywa:
1)
strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników;
2)
świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę.
§  3. 
Ponadto organ zawiadamia o rozprawie państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot. W tym przypadku organ wzywa je do wzięcia udziału w rozprawie albo do złożenia przed rozprawą oświadczenia i dowodów dla jego poparcia.