[Przesłanki przeprowadzenia rozprawy administracyjnej] - Art. 89. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2022.2000 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 89. - [Przesłanki przeprowadzenia rozprawy administracyjnej] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2000 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  89.  [Przesłanki przeprowadzenia rozprawy administracyjnej]
§  1. 
Organ administracji publicznej przeprowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, w toku postępowania rozprawę, w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa.
§  2. 
Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.