Art. 8. - [Zasada zaufania do władzy publicznej; utrwalone praktyki rozstrzygania spraw] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.572 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2024 r.
Art.  8.  [Zasada zaufania do władzy publicznej; utrwalone praktyki rozstrzygania spraw]
§  1. 
Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
§  2. 
Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.