[Dokumenty urzędowe] - Art. 76. - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2022.2000 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 76. - [Dokumenty urzędowe] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2000 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  76.  [Dokumenty urzędowe]
§  1. 
Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone.
§  2. 
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzanych przez organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.
§  3. 
Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko treści dokumentów wymienionych w tych przepisach.